Updates

वाक्याचे Yes/ No Question मध्ये रूपांतरण! Explained in Marathi.

Published On: 3/14/2024
Author: Admin
Share Now

English Grammar मध्ये दोन प्रकारचे प्रश्न असतात. Yes / No type Question आणि ‘Wh’ type Questions.

Yes /No question म्हणजे एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर जेव्हा हो किंवा नाही म्हणजेच Yes किंवा No मध्ये असते. ज्या प्रश्नाचे उत्तर फक्त आणि फक्त Yes किंवा No मधेच असते त्यांना interrogative प्रश्न म्हणतात , काही वेळेस त्यांना सर्वे प्रश्न सुद्धा म्हणतात.

Competitive Exams आणि entrance टेस्ट्स मध्ये English Grammar चे प्रश्न हे फार महत्वाचे असतात. त्यातील Yes/ No Question एक महत्वाचं भाग आहे. Exams मध्ये वाक्याचे Yes/No Question मध्ये conversion बद्दल प्रश्न विचारले जातात.

ह्या लेखामध्ये आपण दिलेल्या वाक्याचे Yes/No प्रश्नामध्ये कसे रुंपांतर केले जाते हे पाहू.

Yes / No question start with helping verbs (संहाय्यक क्रियापद) like have, has, can, do, does, am, is, are etc. or Model Verbs like Can, Will, Might, Should, etc.

Lets understand by using following charts

StatementTenseYes/ No QuestionAnswer
You are going to IPL Match.PresentAre you going to IPL Match?Yes, You are!
We are going to IPL Match.PresentAre we going to IPL Match?Yes, We are!
They are going to IPL Match.PresentAre they going to IPL Match?Yes, They are!
I am going to IPL Match.PresentAm I going to IPL Match?Yes, I am!
You will not go to IPL Match.FutureWill you go to IPL Match?No, You will not!
They will go to IPL Match.FutureWill they go to IPL Match?Yes, They will!
We can not go to IPL Match.FutureWill they go to IPL Match?No, We can not!
We should go to IPL Match.FutureShould we go to IPL Match?Yes, We should!
She did not go to IPL Match.PastDid she go to IPL Match?No, She did not!
He went to IPL Match.PastDid he go to IPL Match?Yes, He did!
They went to IPL Match.PastDid they go to IPL Match?Yes, They did!

आता आपण पाहू Yes/ नो question रूपांतरासाठी Do, does चा वापर कसा करावा?

StatementYes No QuestionRule
She likes Ice Creame.Does She like Ice Creame?Subject is He, She, It, or Singular noun
He likes ice creame.Does he like Ice Creame?Subject is He, She, It, or Singular noun
Your sister like ice creame.Does your sister like Ice Creame?Subject is He, She, It, or Singular noun
You like ice creame.Do you like Ice Creame?Subject is you, I, we, They
I like ice creame.Do I like Ice Creame?Subject is you, I, we, They
we like ice creame.Do we like Ice Creame?Subject is you, I, we, They
They like ice creame.Do they like Ice Creame?Subject is you, I, we, They

Summary

वरील उदाहरणावरून आपल्याला Yes/ No Questions कसे रूपांतरण करायचे हे कळले असेल. असे रूपांतरण अधिक सोपं करण्यासाठी काही नियम खालील प्रमाणे आहेत.

  1. सहायक क्रियापद + not + पहिलं कर्ता + उरलेले वाक्य + प्रश्नचिन्ह.
  2. जर वाक्यात not किंवा दूसरा नकारात्मक शब्द असेल तर तो काढून टाकणे.
  3. वाक्यात सहाय्यक क्रियापद नसेल आणि क्रियापद वर्तमान काळात असेल तर Do ने वाक्याची सुरुवात करणे.
  4. वाक्यात सहाय्यक क्रियापद नसेल आणि क्रियापद वर्तमान काळात असेल आणि क्रियापदला s किंवा es प्रत्यय लागला असेल तर Does ने वाक्याची सुरुवात करणे
  5. क्रियापद भूतकाळात असेल तर did ने वाक्याची सुरुवात करावी आणि मुळ क्रियापद लिहिणे.

Advertisement

Subjects (Free Online Tests)

Your Comment:
Name :
Comment :
(0) Comments:

 Full Length Mock Tests
 Answers with Explanation**
 Timer Based Exams
 Instant Result and assesment
 Detailed analasys of Result