Updates

MSRTC Exam (Maharashtra State Roadways Transport and Corporation) घटक संवर्ग पदे

MSRTC Exam 2017

पदांसाठी जाहिरात (Posts)

  • चालक तथा वाहक (कनिष्ठ)
  • सहाय्यक (कनिष्ठ)
  • लिपिक-टंकलेखक (कनिष्ठ)

Important Dates

Commencement of Online Application Form अर्ज प्रारंभ तारीख 12th January 2017 (१२ जानेवारी २०१७)
Last Date to Apply an online application form अर्ज बंद करण्याची दिनांक 11th February 2017 (११ फेब्रुवारी २०१७)
ऑनलाईन पेमेंट डेबिट कॉर्ड/क्रेडीटकॉर्ड नेट बँकीगव्दारे स्विकारण्यात कालावधीदि. १३.०१.१७ ते दि. ११.०२.१७
संगणकीय चलनाव्दारे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्या शाखांमध्ये फी स्विकृतीचा कालावधीदि. १४.०१.१७ ते दि. १४.०२.१७
अर्जामध्ये दुरुस्तीसाठीचा कालावधी , या कालावधीत अर्जामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी उमेदवारास एकदाच संधी देण्यात येईल त्यावेळी उमेदवार अर्जामध्ये दुरुस्ती करू शकतो त्याबाबत सविस्तर सूचना या कालावधीत संकेस्थळावर उपलब्ध होतीलदि. १५.०२.१७ ते दि. १८.०२.१७
Date of main examination Not Declared yet
Official NotificationMSRTC घटक संवर्ग पदे
Official Website https://www.msrtcexam.in/

लेखी परीक्षेचे स्वरूप

Written exams (Offline) will be conducted and There will be 50 questions and each question carries 2 marks.

अतांत्रिक व तांत्रिक गटांसाठी वेगवेगळ्या लेखी परीक्षा घेण्यात येतील. लेखी परीक्षा 5० प्रश्नांची असून प्रत्येक प्रश्नास २ गुण असतील.

परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे (दीड तास)

प्रश्न: वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न प्रत्येक प्रश्नास २ गुण (Multiple choice objective type questions each for 2 marks)

लिपिक-टंकलेखन (कनिष्ठ) व सहाय्यक (कनिष्ठ) लेखी परीक्षेचे विषय आणि गुण खालील प्रमाणे असतील

विषय एकूण गुण माध्यम
मराठी २५ मराठी
इंग्रजी २५ इंग्रजी
सामान्यज्ञान २५ मराठी
अंकगणित २५ मराठी
एकूण १००

चालक तथा वाहक (कनिष्ठ) लेखी परीक्षेचे विषय आणि गुण खालील प्रमाणे असतील

विषय एकूण गुण माध्यम
मराठी २५ मराठी
इंग्रजी २५ इंग्रजी
सामान्यज्ञान २५ मराठी
अंकगणित २५ मराठी
एकूण १००

वाहन चालन परीक्षा - २५ गुण

Practice Tests and Subjects available in Marathi (मराठी)

Advertisement

Your Comment:
Name :
Comment :
(0) Comments:
Upcoming Exam Forms

Subscribe to get latest updates about Exam Schedules, Government Jobs, General Knowledge & Current Affairs and Many more on Whatsapp!

Subscribe to Gopract Updates!

Advertisement

 Full Length Mock Tests
 Answers with Explanation**
 Timer Based Exams
 Instant Result and assesment
 Detailed analasys of Result